Jump to content


Защита на личните данни (GDPR)


Препоръчани коментари

От 22.04.2019 влиза в сила методология за изтриване на акаунти от Рамания

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), моля да се запознаете с правилата за събиране и обработка на лични данни на физически лица:

1. Личните данни на физическите лица се обработват сайта Ramania-bg.com за целите на:

a) осигуряване на безпроблемно браузване в сайта.

б) отправяне на предложения чрез електронна поща или друг директен начин, на продукти и услуги на трети лица.

 

2. Обработването на личните данни се извършва на основание:

а) регистрация във форума, с което се счита, че потребителите са се съгласили

б) посещение във форума като регистриран потребител

 

3. Личните данни се обработват и съхраняват от Ramania-bg.com при спазване на приложимото законодателство и съобразно следните правила:

3.1. Дефиниции

По смисъла на приложимото законодателство и настоящата Политика:

3.1.1 „Лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

3.1.2. „Обработване на данни“ означава всяка операция или набор операции, които се извършват с лични данни на Администратора, с автоматизирани или не средства, като обхвата на тези операции може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптация или изменение, възстановяване, консултация, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение или всяка друга операция с данните.

3.1.3. „Специални категории лични данни“ са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация;

3.1.4. „Основни данни“ са имена, пол и възрастова група, адрес (постоянен адрес);

3.1.5. „Субект на данните“ е всяко живо физическо лице, което е свързано с конкретни лични данни;

3.1.6. „Данни за трафик“ са данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час, продължителност и вид на комуникацията, данни за потребление на форума;

3.1.7. „Данни за потребление“ са обобщени данни за потребление на форума;

3.1.8. „Обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3.1.9. „Администратор“ е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

3.1.10. „Обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

3.1.11. „Съгласие на субекта на данните“ е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

3.1.12. „Профилиране“ е всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

3.1.13. „Детайлни анализи“ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели;

3.1.14. „Нарушение на сигурността на лични данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

3.1.15. „Получател“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

3.1.16. „Трета страна“ е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

3.1.17. „Партньори“ са сайтове, с които Рамания си партнира, и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

3.2. Гаранции за законосъобразно обработване на личните данни на клиенти

Ramania-bg.com събира и обработва лични данни на потребителите при наличието на едно от следните условия:

a) Клиентът е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо при пълноценното използване на сайта като регистриран потребител

4. Кога изтриваме лични данни

4.1. Рамания не изтрива или анонимизира лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на жалба на Клиент пред форума.

4.2. Личните данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на клиента, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

4.3. Предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо при регистрация във форума. В случай че данните не бъдат предоставени, Рамания няма да бъде в състояние да предостави функционалностите на форума.

  

КАКЪВ Е НАЧИНЪТ ДА ПОИСКАТЕ ИЗТРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В RAMANIA-BG.COM?

Достатъчно е само да изпратите имейл от контактната поща на вашия профил до имейл адрес admin@ramania-bg.com, в който да заявите вашето желание. Ще получите инструкции как да продължите в процеса по заличаване.

Вашите лични данни ще бъдат изтрити в рамките на 10 работни дни. 

Имайте предвид, че процесът е необратим.

 

4.4 Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, профил в социална мрежа (Facebook), Псевдоним/Потребителско име и др.)
 • Цел, за която се събират данните:

4.4.1 Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, както и
4.4.2 за целите на регистрация на потребител във форумната платформа, и
4.4.3 представяне на потребителя пред другите потребители на форума и достъп до потребителския му акаунт.

 • Основание за обработка на личните Ви данни: – Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация във форума.
 • Предоставянето на тези данни не е задължително, за да можете да четете теми във форума, но е необходимо, ако желаете да публикувате теми и коментари във форума.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за пол, местожителство, рождена дата, профил в социална мрежа (Facebook), лична уебстраница или блог, както и данни за деца на потребителя на форумната платформа (данни за термин на раждане; рождена дата на дете на потребител; пол на дете; име на дете).
 • Цел, за която се събират данните: Представяне на потребителя пред другите потребители на форума и допълване на информацията в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация във форума.
 • Предоставянето на тези данни не е задължително, за да четете във форума, и не е необходимо за публикуване на публикации във форума.
 • Данни: IP адрес – Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания
 • Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на потребител физическо лице за целите на подобряване на сигурността услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.
 • Основания за обработка на данните: основанието е съгласие на лицето – чл. 6, ал. 1, б. (а) на GDPR. До създаването на профил на потребителя IP адресът се събира, без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
 • Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.

4.5 Вие можете доброволно да споделите следната информация, свързана с Вас, с останалите потребители на форума за целите на подобряване на потребителското преживяване и информиране на останалите потребители на форума чрез допълване на профила си във форума: име, възраст, пол и друга информация

5. Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

6. Съхранение

6.1 Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви във форума, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

6.2 Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

 • Love 2
Link to comment
Сподели в други сайтове

Guest
Тази тема е затворена за нови коментари.
 • Последно видели темата   0 Потребители

  • Няма регистрирани потребители, които да гледат страницата в момента.
×
×
 • Create New...